mànnera

[Trascrizione etnotesto raccolto a Petralia Soprana: a mànnera sempri di circari u stravìentu, e ccircari u::: u pìezzi di terra dunn’è cchiù fforti (= stabile); di mmìernë circari a pinnenza, circari a cunzarra, circà| puji, secunnu il punto conni c’è| dunni cc’era a cur| a cunzarra, cc’era u stravìentu, e allura, lesta lesta, palacciuna, na cosa provisòriu, ruvuetta, un filu di cordaspina, si cci mittìanu e ssi cci mittìanu i macchiteḍḍi di| di cosi âppuiari âppuiari: alastri, trignola, lamanni, quello ca cc’era, abbasta ca avìan’i: i spintuna].